Òrgans de govern Imprimeix

La Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya està registrada com una associació d'àmbit autonòmic. Els documents que regulen el funcionament de l'entitat són els Estatuts i el Reglament de Règim Intern.


Assemblea General de Centres

L'òrgan rector de l'entitat és l'Assemblea General de Centres, amb tres representants de cada centre federat i el Consell Permanent.

El Consell Permanent és l'òrgan executiu i representatiu de la Federació, actuant per delegació de l' Assemblea, és l’ encarregat de la Coordinació General de la Federació amb el suport dels Serveis Tècnics.

Equips de treball per Projectes: format per representants de tots els centres i amb un responsable del Consell, que delega en el grup però que fa el seguiment i l’ acompanyament.


Consell Permanent

El Consell Permanent és l'òrgan executiu i representatiu de la Federació i actua per delegació de l'Assemblea General de Centres, que és l'òrgan rector. El Consell es reuneix ordinàriament un cop al mes i sempre que siguin necessàries més reunions es convoquen extraordinàriament. Són càrrecs honoraris. Actualment el formen:

President: Julio Pedraza Maraver

Vice-president: Xavier Iglesia Edrosa

Secretàri:  Jaime García

Administradora: Laura Morató

Vocals: Nines García Mainar, Sergi Moreno, Adrià Marcos, Christian Casas, Carlos Galera


Serveis Tècnics

Són els serveis professionals contractats per al desenvolupament de la feina quotidiana de la Federació, donen suport i són referents tècnics per posar en marxa les accions programades pel Consell Permanent a le diferents Àrees de Treball. Aquest equip està format per les següents persones:

Gerent: Anna Temprado Morán

Tècnic de formació: Enric Rodríguez