Òrgan/Càrrec                                                 Retribució Bruta Anual (*)

Consell Permanent/Junta Directiva:                                                         0,00 €

Gerència:                                                                                                23.084,74 €

Tècnica de Formació i projecte Reconoce:                                       6.635,07 €

 

 

(*) dades del darrer any econòmic