ÒRGAN/CÀRREC
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL
Consell Permanent/Junta Directiva                           0,0   €
Serveis Tècnics Gerència                 21.554,40 €
Formació i projecte Reconoce                   7.133,13 €