Òrgan/Càrrec                                                 Retribució Bruta Anual

Consell Permanent/Junta Directiva:                                                         0,00 €

Gerència:                                                                                                21.985,46 €

Tècnica de Formació i projecte Reconoce:                                       7.546,09 €