ÒRGAN/CÀRREC
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL
Consell Permanent/Junta Directiva                          0,0   €
Serveis Tècnics Gerència                 21.364,19 €
Formació i projecte Reconoce                   7.823,16 €